Lantbruk

Slam - en del i ett naturligt kretslopp

Slam är en del i ett naturligt kretslopp genom att näringsämnen återförs till naturen – där de en gång kom från. Slam är en fraktion som bildas vid vattenrening på reningsverk. Efter rötning och avvattning kan slammet vara en utmärkt produkt att använda som gödsel- och jordförbättringsmedel.

Genom att använda kvalitetssäkrat slam som växtnäring sluts kretsloppet och vi kan reducera användandet av ändliga resurser i svensk växtodling. En vinning både för samhället, lantbrukaren och miljön. 
Biototal arbetar för utveckling av olika lösningar och system för en säker och hållbar återföring av slam med god kvalitet.

Planera för gårdslager av slam inför odlingssäsongen 2024

Har du börjat planera inför odlingssäsongen 2024 ännu? Om inte är det dags att göra det nu. Att ta hem gödningen i tid är fördelaktigt då du har det på plats när det är dags att spridas. Dessutom får du ersättning för gårdslagring samt säkrar dig mot en eventuell prisuppgång på gödselmarknaden av kväve och fosfor. Att planera i god tid och tänka långsiktigt är både ekonomiskt och fördelaktigt för dig som lantbrukare.


Varmt välkommen att kontakta närmsta kundansvarig i din region. 

Samarbete med Hushållningssällskapet i Östergötland

Tillsammans med Hushållningssällskapet kommer vi utforska potentialen i att använda organisk gödsel och återvunnen kalk för att skapa frodigare skördar. Slam är först ut och hösten 2023 gjorde vi vårt första försök. Framåt kommer vi även att utforska fördelarna med biogödsel och kalk. Tillsammans har vi ett gemensamt mål - att stötta lantbrukare på vägen mot högre kvalitet och bättre skördar.

Näringsämnen

Slam av god kvalitet tillför jorden främst fosfor och mullämnen men även andra viktiga näringsämnen och kalkverkan. Normalt fosforinnehåll är 7-10 kg per ton slam.

Exempel på växtnäringsinnehåll för en femårsgiva av slam
Hektargiva 15 ton/ha
Ts-halt 27%
Totalkväve 200 kg/ha
Ammoniumkväve 50 kg/ha
Fosfor 110 kg/ha
Kalium 10 kg/ha
Svavel 40 kg/ha

Revaq-certifierat slam

Mycket av det slam vi förmedlar är Revaq-certifierat. Certifieringen innebär att slammet uppfyller ännu strängare krav på spårbarhet och innehåll. Reningsverk som certifierats förbinder sig att fortlöpande kontrollera och ständigt förbättra kvaliteten på det inkommande avloppsvattnet och därmed slammet.
Allt slam analyseras för att uppfylla kraven för spridning på åkermark.

Slamspridning

Slam kan spridas både vår och höst och sprids med vanlig fastgöselspridare. Givan brukar ligga på mellan 10-15 ton per hektar för en femårsgiva.
Slamleveranserna sker antingen i anslutning till spridningen eller till ett gårdslager där slammet läggs upp på det fält där det ska spridas. Efter leverans stackas slamhögen upp och täcks med plast. Lagring kan också ske på en ledig gödselplatta eller liknande hårdgjord yta.
Vi tar även jordprover och sköter kontakterna med kommunens miljökontor. Vi överlåter till lantbrukaren att organisera spridningen, men kan ge tips på duktiga spridarentreprenörer i närheten.

Mervärdesberäkning

Vi gör alltid mervärdesberäkningar till våra kunder. I beräkningen tittar vi på de mest betydelsefulla parametrarna, som näringsinnehåll och beräknat fosforutnyttjande. Detta för att du ska kunna optimera användande och tillgodogörande av den näring som finns i slammet. Genom vår mervärdesberäkning kan du som lantbrukare känna dig säker på att du gör en god affär.

Vill du sprida naturliga gödselmedel på dina åkermarker – Välkommen att kontakta våra experter!

Vill du veta mer?

Bor du i närheten av en lantbrukare och vill veta mer om vad slam är, hur det lagras ute i fält och hur en slamspridning går till?

Läs vår informationsbroschyr:
Slam – en resurs och viktig del i kretsloppet.

Du hittar även mer information i Hushållningssällskapens rapport:
Slamspridning på åkermark.

Martin Ringborg

Produktchef slam
0732-01 01 26