Återvinning av restprodukter

Vi tar hand om och återvinner restprodukter från samhället och industrin

På vår anläggning Sofiedal ägnar vi oss åt behandling av restprodukter. Bland annat tar vi emot organiska produkter för kompostering och utsorterade återvinningsfraktioner. Vi avsätter restprodukter för anläggningsarbeten samt annat material för kompostering. 
Här producerar och säljer vi anläggningsjord, råkompost och jordförbättringsprodukter av högsta kvalitet. 

Så återvinner vi restprodukter

Kompostering

Vi lagrar organiskt material under värmeutveckling och syretillförsel. Materialet förmultnar i vår strängkompostanläggning och används sedan av lantbrukare för att höja mullhalten.

Jordtillverkning

Vi producerar jord av de organiska restprodukter vi komposterar på våra anläggningar. I processen tillsätter vi även mer organiskt material för att få fram rätt egenskaper på jorden.

Förädling

Vi tittar hela tiden på nya, innovativa metoder för att återvinna och återföra restprodukter till kretsloppet. Vi arbetar även med att skapa skräddarsydda produkter efter kundernas behov.

Kompostering

Vi tar hand om flera organiska restprodukter

På vår komposteringsanläggning Sofiedal tar vi emot flera organiska restprodukter, bland annat trädgårdsavfall, fibermull, sidoströmmar från från pappersindustrin, slam och fettavskiljande slam från storkök.

Processen 

Vi komposterar materialet under värmeutveckling och vänder det för att öka syrehalten. Vi tar även emot rester från skogsindustrin som krossas till en finare fraktion för att få mer struktur i komposten. 

Mullhöjare i lantbruket

Efter ett halvår till ett år är processen färdig och vi får ut näringsrik mull som vi antingen använder i vår jordtillverkning eller säljer till lantbrukare som använder materialet för att höja mullhalten i jorden. 

Jordtillverkning

Vi omvandlar restprodukter till näringsrik jord

Vi tar emot organiska restprodukter från bland annat kommunala reningsverk och pappersbruk som vi komposterar och sedan tillverkar jord av. För att få rätt egenskaper på jorden blandar vi den med flera andra organiska produkter. 
Målet är att återföra så mycket resurser till kretsloppet som möjligt för att slippa tära på jordens resurser. 

Vi blandar och skiktar

Vi blandar komposten med sand, råjord och näring i form av kväve. Sen trum- och skaksiktar vi materialet för att det ska få rätt fraktionsstorlek. Jorden används sedan främst av entreprenadföretag till bland annat landskapsarkitektur.

Säkerhet och kvalitet

Vi arbetar kontinuerligt med provtagning och analyser av alla våra produkter. Detta för att säkerställa kvaliteten. Det ska vara rätt nivå av kväve och fosfor i produkterna och de får inte innehålla några tungmetaller eller andra skadliga ämnen.

Förädling

Nya och innovativa metoder

Vi tittar hela tiden på nya och innovativa metoder för kompostering och förädling av produkter för att kunna återvinna fler restprodukter. Vi kan även blanda jord efter recept och önskemål från våra kunder för att de ska få en optimal produkt utifrån deras verksamhet. 

Vi snabbar på processen

Vi tittar nu på ny teknik för komposttrummor för att höja hastigheten. Istället för 6 månader skulle vi kunna få ut färdig mull på 6 veckor. Förutom bättre och stabilare kvalitet på mullen spar denna metod lagringsutrymme. Vi tittar även på möjligheten att producera biokol av restprodukter från pappersindustrin genom pyrolys och på så sätt kunna ersätta torv. 

Skräddarsydda produkter

Vi anpassar våra produkter efter vad kunden önskar, till exempel kan vi ersätta slam med bioslam från pappersindustrin. Vi siktar och sållar kalk och berikar den med andra näringsämnen, som magnesium och fosfor. Vi kan även tillverka olika typer av kompost, som finkompost eller grovkompost.

Lars Björnfot

Chef Återvinning och Markåterställning
0708-46 99 08

Anna Johansson

Platschef Sofiedal och Kvalitetsansvarig
0708-46 99 20

David Finnström

Affärsutvecklare 

0703-41 02 61

Camilla Skånberg

Affärsutvecklare 

0708-46 99 23