Återvinning - Vi tänker cirkulärt

Vårt cirkulära arbetssätt innebär att vi återvinner material från de stora industrierna och återför det till kretsloppet, material som annars hade gått till spillo. I en innovativ process omvandlar vi dessa restprodukter till bland annat mullhöjare, toppjord, råkompost och anläggningsjord.

Behandling av restprodukter

Mewab driver flera anläggningar där vi enbart ägnar oss åt behandlingar av restprodukter. Vi har utvecklat unika processer för att allt material ska behandlas på ett så miljöriktigt sätt som möjligt. Vi hanterar det mesta som går att använda inom anläggningsområdet, bland annat jordmassor, restprodukter från industrin och slam.

Med minsta möjliga miljöpåverkan

När vi behandlar restprodukter utför vi ständigt intern kontroll för att säkerställa att kvaliteten håller högsta nivå. Vi ser till att driva verksamheten med minsta möjliga negativa miljöpåverkan och utvärderar samtidigt löpande ny teknik för att i framtiden kunna återvinna och återföra ännu fler restprodukter till kretsloppet. 

Vi erbjuder

  • Mottagning av organiska produkter för kompostering 
  • Avsättning av restprodukter vid anläggningsarbete
  • Avsättning av slam och annat material för kompostering
  • Mottagning av utsorterade återvinningsfraktioner
  • Projektering och planering för avsättning av restprodukter
  • Inmätning av anläggningar med drönare
  • Försäljning av matjord, råkompost och jordförbättringsprodukter 


Kompostering

Vi lagrar organiskt material under värmeutveckling och syretillförsel. Materialet förmultnar i vår strängkompostanläggning och används sedan av lantbrukare för att höja mullhalten.

Läs mer

Jordtillverkning

Vi producerar jord av de organiska restprodukter vi komposterar på våra anläggningar. I processen tillsätter vi även mer organiskt material för att få fram rätt egenskaper på jorden.

Läs mer


Förädling

Vi tittar hela tiden på nya, innovativa metoder för att återvinna och återföra restprodukter till kretsloppet. Vi arbetar även med att skapa skräddarsydda produkter efter kundernas behov.

Läs mer

Sofiedal - Sveriges största anläggning för öppen strängkompostering


Sofiedal i närheten av Karlstads flygfält är en av Sveriges största anläggningar för öppen strängkompostering. 2020 tog vi emot mer än 50 000 ton material och levererade allt från ren kompost till färdig matjord.

På Sofiedal har vi möjlighet att ta emot 75 000 ton organiskt icke-farligt avfall per år och hanterar förutom kompost och jord trädgårdsavfall, slam och restprodukter från pappersindustrin.
Vi erbjuder mottagning av slam, restprodukter och annat biologiskt nedbrytbart avfall till ett bra pris, samt försäljning av råkompost, jord och andra jordförbättringsprodukter.