Vi samarbetar med flera väletablerade aktörer

I vår strävan att utvecklas i arbetet med ta hand om restprodukter och återföra dem till kretsloppet samarbetar vi med flera aktörer. Målet är att ta fram fler och bättre produkter som kommer till nytta inom bland annat lantbruket.

Nedan kan du läsa mer om våra samarbetspartners.

Är du intresserad av att samarbeta med oss är du varmt välkommen att kontakta oss!

Paper Province

Paper Province är ett världsledande företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi. Genom att tillsammans med sina medlemmar, kommuner, regioner och akademin arbeta för en hållbar utveckling med skogen som bas, och sträva efter de globala målen inom Agenda 2030, gör de en avgörande insats för samhället. 
Paper Province hjälper nya och och etablerade företag att utveckla och


lansera hållbara idéer med koppling till skogen. Tillgången till träråvara, i kombination med lång erfarenhet och stark innovationskraft, ger dem en unik position globalt. 

Paper Province arbetsområden är Innovation och utveckling, Kompetensförsörjning, Internationalisering och Regional kraftsamling.
Läs mer om Paper Province!

Biogas Solutions Research Center (BSRC) 

Biogas Solutions Research Center (BSRC) är ett nationellt kompetenscentrum som syftar till att skapa en stark, nationell kompetensbas som mynnar ut i industriellt och samhälleligt motiverad forskning om och utveckling av biogaslösningar. Centrumet administreras från Linköpings universitet.
BSRC arbetar transdisciplinärt för att skapa ny kunskap genom mötet mellan många olika discipliner och mellan forskare och praktiker. Fokus ligger på att leverera kunskap, kompetens, internationellt utbyte,


fördjupat samarbete mellan vetenskapliga discipliner och med praktiker, nya lösningar och analyser av bidraget till en hållbarhetsomställning till aktörer längs värdekedjan, till biogassektorn och till samhällen i stort.

Kommunikation, nätverkande, utbildning och internationalisering är verktyg för att nå centrets vision, strategi och mål att realisera biogaslösningarnas hållbarhetspotential.
Läs mer om BSRC!

SLU Partnerskap Alnarp

SLU Partnerskap Alnarp är en samverkansorganisation mellan SLU i Alnarp, näringsliv, myndigheter och branschorganisationer i södra Sverige. Vi skapar möten för kunskapsutbyten och utvecklingsnytta inom områdena jordbruk, trädgård och skog. 


Inom partnerskapet genomförs projekt och examensarbeten i samverkan mellan akademi och näringsliv.
Läs mer om SLU Partnerskap Alnarp!