Examensarbete hos Biototal Group och Biocompost

Att undersöka möjligheterna för att minska ogräsfröns livskraft genom kompostering: standarder för Norden.

Om Biototal Group och Biocompost

Biototal Group är en koncern inom cirkulär ekonomi som jobbar med att återanvända, återvinna och förädla material för att sedan föra tillbaka dem till kretsloppen. Genom detta bidrar vi till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vårt främsta fokus är våra kunder och att hitta effektiva systemlösningar med vår kunskap och erfarenhet inom kemi, biologi, agronomi, geovetenskap, hydrologi, skogsindustri etc.

Biocompost är ett företag som tillhandahåller komposteringsmaskiner och kunskap inom komposteringsprocesser för att kunden ska kunna förädla organiskt avfall till miljövänliga jordprodukter. Vår huvudprodukt är så kallade komposttrummor vilken är en känd teknik men betydligt mer etablerad i Nord- och Sydamerika jämfört med Europa. De skärpta kraven inom EU på en minskad förbränning, ett ökat återförande av biologiskt material till våra jordar samt en minskat användande av konstgödsel och torv, medför krav på nya metoder. Kompostering i stora roterande trummor ger snabb komposteringsprocess året om, möjlighet till värmeåtervinning, minskade växthusgasutsläpp samt hygieniserade slutprodukter där smittoämnen och fröer elimineras.

Vill du göra ditt examensarbete med dessa spännande företag som ligger i framkant inom kretsloppstänk och cirkulär ekonomi, då kan detta vara examensarbetet för dig! 

Information om examensarbete hos Biototal Group

Bakgrund till examensarbetet

En stor del av de restströmmar som Biototal Group hanterar består av schaktmassor och organiska material. En del utav koncernen fokuserar på att tillverka olika typer av jordar och insatsvaror till extern jordproduktion och jordförbättringsprojekt. I tillverkningen av dessa material kan trädgårdsavfall och avtäckningsmassor (avskrapade jordlager) ingå. Dessa material riskerar att vara kontaminerade av invasiva arter som återfinns alltmer frekvent i Sverige. Idag hanteras den risken med hjälp av rutiner där besiktning av materialet genomförs för att säkerställa att inga invasiva arter sprids vid leveranser av de producerande materialen. Detta medför att en stor del av de potentiella inleveranserna till produktionen sorteras bort och det bidrar till minskade intäkter men även att organiskt material bränns upp och inte återförs till kretsloppen.

Examensarbetet inriktning

Eftersom de organiska materialen som ingår i produktionen av olika jordar och insatsvaror till jordar behöver genomgå kompostering och hygienisering har Biototal Group valt att utveckla produktionen med hjälp av en komposteringstrumma ifrån Biocompost. En sådan utrustning kan optimera de viktigaste faktorerna i processen och påverka processflödet för att hygienisera bort patogener och ogräsfrön. Med den här nya tekniken ser båda företagen behovet av att undersöka ifall de invasiva arterna som kan återfinnas i materialen som går igenom trumman kan komma att elimineras. Om så vore fallet skulle hanteringen av invasiva arter i Sverige underlättas och risken för att organiskt material inte återförs till kretslopp minskar. I vår kännedom har ingen studie genomförts på denna möjlighet i Sverige fram till dags dato.

Biototal Group och Biocompost vill därför att denna möjlighet utreds genom en litteraturstudie där tidigare forskning inom området ligger till grund. Därigenom önskas det att en sammanfattning av föreslagna metodval tas fram. Som en påbyggnad till den naturvetenskapliga delen bör det även finnas ett fokus på lagstiftning och riktlinjer för den eventuella hanteringen. Frågeställningar kommer att diskuteras fram tillsammans med den aktuella studenten.

Några potentiella mål och milstolpar för arbetet kan vara:

 • Summera experimentella scenarios/experiment för att vidare studera prestandan för att döda ogräsfrön genom komposteringsprocessen.
 • Studera ”state of the art” angående bekämpning av ogräsfrö genom kompostering.
 • Undersöka Nordens status på normer för bekämpning av ogräsfrö i jämförelse med europeiska länder.
 • Se över bakgrunden hos svenska arter under bekämpning och svenska standarder för att utvärdera komposteringseffektiviteten på ogräsbekämpning. 
 • Undersöka vilken/vilka arter som skulle behöva mest fokus i frågan och sedan fokusera på dem i arbetet.

Stöd i utförande och genomförande av examensarbetet

Studenten kommer att tilldelas två handledare ifrån de två företagen: 

 • Anna Johansson som är hydrolog och geovetare med inriktning mot miljö- och riskvetenskap och arbetar som platschef för jord- och komposteringsanläggningen inom Biototal Group.
 • Juan Arrigoni är en kompostforskare som arbetar hos Biocompost sedan 2020 för att utveckla komposteringstekniken och applikationerna för komposttrummor.

Handledarna kommer att vara delaktiga i projektet som stöd till studenten vid genomförandet och som bollplank. Dessutom finns flera kunniga kollegor inom företagen för studenten att använda som bollplank därutöver. Företagen har även ett brett kontaktnät med relevanta organisationer till nytta under studiens gång.

Kvalifikationskrav

Vi söker dig som är studerande inom biologi, risk- och miljöstudier, energi- och miljöteknik eller andra relevanta ämnen för arbetet på kandidat eller mastersnivå, som under våren 2024 eller våren 2025 ska genomföra ditt examensarbete.

Placering

För att på ett smidigt sätt kunna genomföra studiebesök ser vi helst att du geografiskt finns i Värmland med omnejd. Handledare från Biototal Group finns nämligen där, även om viss flexibilitet kring placeringsort finns. Mestadels av arbetet sker självständigt och träffar sker främst digitalt. Däremot finns det möjlighet att besöka kontoret i Karlstad och arbeta därifrån vid några tillfällen under arbetets gång. Vi tror att du som person är driven och har ett genuint intresse för de frågor som lyfts för examensarbetet.

Tidsplan och omfattning

Hösten 2024, våren 2025 eller efter överenskommelse.
Ett examensarbete bestående av 15 – 30 hp.

ANSÖKAN

I din ansökan bör det framgå

 • vem du är 
 • vad du studerar
 • vad du fått med dig från utbildningen som hänger samman med området för examensarbetet. 
 • Vi vill också veta vad som engagerar dig med att skriva examensarbetet hos Biototal Group och Biocompost.
 • CV och personligt brev

Skicka in din ansökan

Skicka in din ansökan så snart som möjligt, senast 31/05 2024

Maila din ansökan till:
Titel i ämnesraden: Ex-jobb kompostering

Välkommen med din ansökan!

Har du ytterligare frågor?

Anna Johansson

070-846 99 20