Markåterställning

Vi tar hand om slam som inte går att återföra till lantbruket och använder vid markåterställning

Våra medarbetare arbetar för att hitta innovativa lösningar och användningsområden för det slam som inte är godkänt att återföra till åkermarker. Vi arbetar även med andra restflöden, såsom fiberslam, fibermull, bark, barkmull, kalk, gips samt jord- och schaktmassor. Vi blandar dessa material för att det ska passa sitt ändamål, exempelvis för att skapa växtskikt som avslutning på täckta deponier. 

Att återanvända material är bra för både miljön och samhället

I våra projekten inom markåterställning använder vi återvunna restprodukter hade vi annars behövt jungfruligt material. Vårt arbetssätt bidrar både till en bättre miljö och ett långsiktigt hållbart samhälle.  

Vi ser alltid till att tillstånd från respektive tillsynsmyndighet finns för transporter, mellanlagring och användning av slam och annat material. För att ytterligare minska en eventuell negativ påverkan på miljön följer vi även interna föreskrifter för hantering av slam och andra produkter i samband med mottagande och utläggning. 

Material vi arbetar med vid markåterställning

Slam


Vi använder näringsrikt slam som i jordblandningar och som sluttäckningsmaterial på deponier. Slam både förbättrar växternas etableringsförmåga och bidrar till minskad risk för erosion i brantare partier.

 Slammet blandas med andra material för att det ska innehålla rätt halter av olika ämnen och inte överskrida nivåer och riktlinjer angivna av naturvårdsverket. 

 Vi gör noggranna analyser av allt material vi blandar och ser till att växtskiktmaterialet vi sprider ut har de egenskaper det behöver och håller sig inom angivna gränser.

Övrigt material


För att materialet vi använder vid bland annat sluttäckningar ska ha de bästa egenskaperna och hålla sig inom riktlinjerna blandar vi slam med andra material. Vi ber om analyser på allt material vi får in och lägger sedan in värdena i våra blandningsfiler. Då ser vi vilka material och i vilka mängder vi ska blanda för att få en optimal slutprodukt. 

De material vi använder för att blanda med slammet är bland annat fiberslam och fibermull från skogsindustrin, kalk från pappersindustrin samt gips från byggbranschen.

Sluttäckningen på Kallmorberget

Just nu arbetar vi för fullt med att täcka en stor slagghög i Norberg. 2026 ska kullen ha förvandlats till en grön ängsyta och smälta in i sin omgivning. 

I och med att organiskt material sjunker täcker vi i skikt. Först lägger vi ut jord, sen sår vi gräsfrön för att växternas rötter ska stabilisera massan och för att det ska bli grönt. Vi upprepar processen tills dess att växtskiktet minst är 60 centimeter djupt. 
 
Vi avsätter slam från avloppsreningsverk som sluttäckningsmaterial på Kallmorberget. Genom att blanda in andra material skapas bra förutsättningar för avsättning av slampartier samt utnyttjande av slammets goda näringsinnehåll. Det gör att sluttäckningsmaterialets innehåll av olika ämnen hålls under Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig mark, MKM, som är myndighetskravet för sluttäckningen på Kallmorberget. 

Lars Björnfot

Chef Återvinning och Markåterställning
0708-46 99 08

Anna Johansson

Platschef Sofiedal och Kvalitetsansvarig
0708-46 99 20

David Finnström

Affärsutvecklare
 
0703-41 02 61

Camilla Skånberg

Affärsutvecklare

0708-46 99 23