Deponikonstruktion - Vi tar helhetsansvar

Mewab utformar och driver sluttäckningsprojekt av deponier enligt den senaste standarden. Vi finns med och tar ansvar under hela projektets gång – under projekteringen och utförandet fram till slutbesiktningen. Alla uppdrag skräddarsys efter kundens behov och vi kan även tillföra spetskompetens i enskilda delar i ett sluttäckningsprojekt. Med modern teknik och en vision om ett hållbart samhälle bygger vi för framtiden. 

Bygger med restmaterial

Att finnas med från första mötet till godkänt och färdigt projekt är unikt vid en deponikonstruktion. Vi fungerar som spindeln i nätet och agerar projektledare och arbetsledare samt tar hand om alla myndighetskontakter. Allt material vi använder för att konstruera deponier är restprodukter, exempelvis från byggsektorn. Material som annars skulle skapa problem någon annanstans. 

Vi erbjuder

  • Totalentreprenad, där vi tar fullt ansvar för konstruktionen av deponin
  • Planering och strategiupplägg för största möjliga lönsamhet 
  • Upphandling av material och entreprenörer
  • Distribution och försäljning av material
  • Inmätning och flygfotografering
  • Markåterställning

Vi återställer marken till dess ursprung

Som ett sista steg när vi konstruerar deponier återställer vi marken till vad den en gång varit för att den ska smälta in i sin omgivning. När vi skapar gröna växtskikt på avslutade deponier, gruvor, kalkbrott eller industritomter använder vi oss endast av återvunna material och återför därmed växtnäringen till kretsloppet igen – en vinst för både miljön och samhället.

Projektering

Vi tar hand om projekteringsprocessen – mäter in och flygfotograferar, tar alla nödvändiga prover och utformar ritningar för att den avslutade deponin att smälta in i sin omgivning så bra som möjligt.

Konstruktion

Vi konstruerar våra deponier på ett resurseffektivt sätt med restprodukter. Att använda återvunnet material är det mest miljövänliga alternativet i och med att vi inte tar nya råvaror i anspråk. 

Kvalitetsuppföljning

Vi dokumenterar allt arbete, vi följer gällande miljölagar och riktlinjer och vi tar hänsyn till deponins livslängd i utförandet. Säkerhet har högsta prioritet – både för vår personal och omgivande miljö. 

Älvenäs deponi

Älvenäs deponi mellan Grums och Karlstad ligger där svenska Rayon hade sin viskosfabrik. Den nedlagda fabriken från 1940-talet som tidigare ansågs vara en tickande miljöbomb har nu sanerats och byggts om till en modern anläggning för avfallsmottagning. Anläggningen tar emot tusentals ton material per år och har idag kommit in i skedet för sluttäckning.

Här arbetar vi med mottagning och hämtning av bland annat jord, slam, aska, krossad betong och vägarbetsmaterial, som används som konstruktionsmaterial. Eftersom restprodukter används i deponin blir processen resurseffektiv och har minsta möjliga miljöpåverkan. 

Lars Björnfot

Chef Återvinning och Markåterställning
0708-46 99 08

Anna Johansson

Platschef Sofiedal och Kvalitetsansvarig
0708-46 99 20

David Finnström

Affärsutvecklare 

0703-41 02 61

Camilla Skånberg

Affärsutvecklare

0708-46 99 23

Robin Fredriksson