MILJÖ- & KVALITETSPOLICY


Biototal Group är ledande på att utveckla ekonomiska värden och miljönytta ur olika bi- och restprodukter samt möjliggöra långsiktigt hållbara kretslopp mellan stad, land och hav. Vi tror att ett cirkulärt arbetssätt är framtiden och strävar efter att återanvända, återvinna och förädla så mycket material vi kan.


Vår målsättning är att vi tillsammans med våra kunder och leverantörer ständigt ska utveckla och förbättra vårt miljö- och kvalitetsarbete för att kunna uppfylla kunders och andra intressenters krav, så långt det är ekonomiskt rimligt och tekniskt möjligt. Vid bedömning av affärspartners betraktas ett aktivt miljö- som kvalitetsarbete som en merit.

För att kunna leverera mervärde till våra kunder utgår vi från följande kvalitetsaspekter:

  • Våra produkter och tjänster ska levereras i rätt tid till rätt pris
  • Avsätter nödvändiga resurser för att säkerställa vår kvalitetsmålsättning
  • Följa de lagar och krav som ställs på oss, av bland annat våra certifieringar
  • Ledningen följer upp kvalitetsarbetet kontinuerligt
  • Ledningen ska säkerställa att medarbetarna har rätt kompetens och skall ges möjlighet till utveckling

För att uppfylla relevanta miljöaspekter arbetar vi för att:

  • Leverera produkter som är långsiktigt hållbara
  • Hushålla med resurser, exempelvis transporter och energianvändning 
  • Ligga i framkant vad gäller information, kunskap och engagemang
  • Arbeta kontinuerligt med vårt certifierade ledningssystem som uppfyller kraven i ISO 14001 och 9001.