Världsvattendagen 2022

“Vi har kompetens att utföra undersökningar i många olika typer av vatten”

Idag är det Världsvattendagen, en dag där betydelsen av färskvatten står i fokus. Susanne Holmström har arbetat med miljöundersökningar i vatten under hela 2000-talet. Just nu hjälper hon Skara Energi att identifiera var det zink de hittat i reningsverksslammet kommer från. 


1992 instiftade FN Världsvattendagen för att den 22 mars varje år sätta fokus på betydelsen av färskvatten och en hållbar hantering av färskvatten. I år är temat grundvatten – att göra det osynliga synligt. 
Vår seniora miljökonsult Susanne Holmström har arbetat med miljöundersökningar och utredningar i vatten i över 20 år. Hon är behjälplig i hela processen, från att ta fram kontrollprogram och projektförslag till att ta prover, tolka och utvärdera analysresultatet och komma med åtgärdsförslag. 

– Vi har kompetens att utföra undersökningar i många olika typer av vatten. När det gäller provtagning kan vi mäta till exempel pH-värde och konduktivitet direkt i fält medan andra prov tas ut för analys på laboratorium. 

Bland annat har Susanne haft uppdrag för vattenvårdsförbund, där kommuner och företag har gått ihop för att finansiera provtagningar.

– Jag gör även miljökontroller på deponier för att se hur verksamheten påverkar vattnet, både kemiskt och biologiskt och tillsammans med Bobby utför jag vattenundersökningar på vårt systerföretag Mewabs komposteringsanläggning i Karlstad. 

Hjälper Skara Energi att spåra föroreningar
Just nu hjälper Susanne Skara Energi att identifiera var det zink de uppmätt i slammet kommer från.
– De gjorde en undersökning för några år sedan, men kunde bara identifiera en fjärdedel av zinkkällorna. 
Susanne berättar att vi gjorde en undersökning i december där vi satte ut 12 passiva provtagare i hela ledningsnätet. 

– Utifrån resultatet har vi zoomat in hotspots och i februari satte vi ut ytterligare 16 provtagare. De är nu på analys och vi väntar på resultatet. Eventuellt blir det även en tredje provtagning där vi zoomar in ännu mer.

Vi identifierar flera olika tungmetaller 

I detta fall tittar vi specifikt efter zink, men i paketet från labbet ingår spårning av nio olika metaller. Det går även att lägga till fler om man så önskar. 

– Zink är en essentiell metall som vi behöver få i oss, men i för höga halter är den giftig. När slammet innehåller för höga halter av zink eller andra metaller kan vi inte sprida det på åkermarker. Därför är det viktigt att arbeta uppströms för att bibehålla ett bra vatten så de restprodukter som kommer från reningsverken går att återföra till kretsloppet.