Vårt projekt på Kallmorberget lider mot sitt slut

På hösten 2019 påbörjade vi arbetet med att sluttäcka den avslutade deponin på Kallmorberget. Tanken var att projektet skulle pågå fram till 2026, men nu är vi inne i slutfasen och beräknar att bli klara i år. Under projektets gång har Anna Johansson och hennes kollegor på Grön resurs kontinuerligt provtagit det växtskikt vi lägger ut för att säkerställa att vi följer alla regler och krav. 

Anna Johansson, kvalitetsansvarig på Grön resurs, rör sig vant runt hela Kallmorberget och samlar upp jordprover som hon sedan ska skicka in på analys. 
– Vid alla markåterställningsprojekt är vi noggranna med att säkerställa att det vi gör uppfyller alla riktlinjer. Vid provtagning tittar vi på olika typer av parametrar, framför allt metallhalter.  Minst sju olika är standard. Vi tar även utökade prover för att se andra typer av föreningar som också är av intresse. 

Hon berättar att vi är i slutfasen i detta projekt och målet är att Kallmorberget ska bli en fin grönyta som samlar upp vatten och smälter fint in i sin omgivning. 
– Här använder vi olika blandningsmaterial för att täcka kullen, bland annat restprodukter från skogsindustin, vattenreningsverk och avloppsreningsverk. Efter att allt material lagts ut och provtagits sker en slutbesiktning. 

Under projektets gång har vi blandat det material vi fått in för att det ska få rätt förutsättningar. Därefter har vi skjutit ut det med en bandschaktare. 
 – Samtidigt sår vi in olika typer av gräsfrön. Vi använder en speciell blandning där rötterna har precis rätt längd och är anpassade för den här typen av klimat. Tanken är att rötterna ska stabilisera jorden så att det inte blir några komplikationer om det kommer mycket regn. 


I och med att Biototal har avtal med reningsverken om att ta hand om slammet måste vi garantera att vi även kan ta emot det vi kallar övrigt slam. Det är inte godkänt att sprida på åkermark, men får användas på andra sätt. Bland annat till att skapa växtetableringsskikt på avslutade deponier, som Kallmorberget. 

– Det finns mycket näring i slammet som vi kan återföra till kretsloppet. Sedan Biototal och Mewab gick ihop har Grön resurs börjat samarbeta med Mewabs affärsområde Deponikonstruktion. Det har öppnat upp nya möjligheter att ta hand om restströmmar.