Vi inleder samarbete med Hushållningssällskapet

Projekt gällande spridning av slam, biogödsel och kalk på Hornstäve Gård

För att utreda om användningen av organisk gödsel och återvunnen kalk kan vara nyckeln till en frodigare skörd har vi inlett ett samarbete med Hushållningssällskapet och lantbrukaren Patrik Frantzén. Projektet innehåller flera försök där vi sprider slam, biogödsel och kalk på åkermarker för att undersöka vilka resultat vi kan uppnå. Vårt gemensamma mål är självklart, vi vill hjälpa lantbrukare att få bättre skördar av högre kvalitet.


På Hornstäve Gård strax utanför Linköping tittar solen fram mellan molnen denna friska höstmorgon. Två maskiner rullar ut på fälten med varsitt lass slam som fördelas över marken. Under året har vi påbörjat ett samarbete med Hushållningssällskapet och lantbrukaren Patrik Frantzén där vi tillsammans kommer utföra olika försök med slam, biogödsel och kalk. Målet är att förbättra markens bördighet och säkra en framgångsrik skörd.

Hornstäve Gård har donerats till Hushållningssällskapet men brukas av lantbrukaren Patrik. På samtliga fält kommer det bli vete och Anders Bergstrand från Hushållningssällskapet ser fram emot försöken.

- Jag tycker det är intressant att se om vi kan jämna till marken, öka statusen i fälten och höja skördarna. Kan dessa försök resultera att vi kan bli mindre beroende av mineralgödsel, det får vi helt enkelt se. Det som är positivt med organisk gödsel är att det ökar mullhalten, vilket gör att grödan klarar av torkan lite längre. Under året som gått har torkan varit en betydande svårighet för lantbrukarna.

Fokus på långsiktig framgång för lantbrukaren

Hushållningssällskapet strävar ständigt efter att finna ny försöksmark och tidigare har de inte utforskat användningen av organisk gödsel i sina försök. Hushållningssällskapet har hävdat att den ojämna spridningen gör det svårt att få en rättvis bild av resultaten. Genom detta samarbete vill vi på Biototal och Mewab påvisa att det är möjligt att uppnå en jämn spridning.

- Organisk gödsel representerar framtiden. Det som ytterligare skiljer detta försök från Hushållningssällskapets tidigare är att vi nu utför försöket på en större yta om 30 hektar, vilket bättre återspeglar realistiska förhållanden, förklarar Johan Nilsson, Produktchef för slam.

Vårt gemensamma mål är att säkra en framgångsrik skörd och att lantbrukaren ska lyckas.
- Under årens lopp har vi blivit allt skickligare inom odling. För bara tio år sedan låg snittet för höstveteskördar på mellan sex och sju ton per hektar. Nu har denna siffra ökat med cirka 40 procent och ligger i genomsnitt på 10 ton per hektar.

Försöken sträcker sig över en lång tidshorisont och för närvarande arbetar vi mot nästa höst för att kunna göra vår första analys. Vi kommer bland annat undersöka om skördarna har ökat och vad som kan ha påverkat detta. Vi kommer även utföra en noggrann analys av proteinhalten samt utvärdera om jorden absorberar några oönskade ämnen.

När det kommer till slammet så appliceras det i tre olika doser: normal, dubbel och fyrdubbel. Syftet är att utröna om den ökade mängd av slam har positiv eller negativ påverkan på jorden.

 

Projektets tidsplan

Projektet innefattar flera steg för att förbättra markens näringsinnehåll och kvalitet. Först fokuserar vi på slam, därefter riktar vi vår uppmärksamhet mot våren, då vi jämför effekterna av biogödsel med konventionell mineralgödsel för att identifiera eventuella skillnader. Efter skörd följande höst kommer vi att precisionskalka marken. Vi kommer även att ta markkarteringsprover för att få en detaljerad bild av markens nuvarande tillstånd. Efter några år kommer vi utvärdera resultaten för att se om det har skett förbättringar, särskilt i förhållande till fosforhalt och mullhalt. Dessutom kommer vi att undersöka eventuella påverkningar på kadmiumnivåerna.

Det är glädjande att vi har påbörjat den första fasen av projektet och vi ser fram emot att fortsätta detta arbete tillsammans. 

 

Vilka är Hushållningssällskapet?

Hushållningssällskapet är 15 fristående sällskap som verkar över hela landet. Här arbetar drygt 700 medarbetare, främst rådgivare, lärare och projektledare, som sysslar med rådgivning, utbildning, forskning och fältförsök. Hushållningssällskapets fältförsöksverksamhet innebär att de har en lokal förankring kopplad till lantbrukarens odlingsförutsättningar och specialiseringar. Deras fokus är att utföra växtodlingsförsök med hög vetenskaplig kvalitet i alla tänkbara grödor så som vall, spannmål, fruktodling och frilandsgrönsaker.