Mewab välkomnar till avgränsningssamråd för den planerade tork- och pyrolysanläggningen i Kil

Mewab AB planerar för att söka tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för byggnation av en tork- och pyrolysanläggning vid nuvarande återvinningsstation på Volymvägen (Lersätter 1:431) i Kils kommun. I miljöbalken framgår det att en verksamhetsutövare ska genomföra avgränsningssamråd med den allmänhet som kan antas bli särskilt berörda.

 

Mewab har under flertalet år undersökt om det går att ersätta jungfruliga material med ett material med liknande egenskaper. Det finns fossila material på marknaden som kan användas vid t.ex. produktion av kompost och jord. Mewab har dock alltid haft ambitionen att använda material som kommer ur cirkulära kretslopp. Detta har lett till att Mewab ämnar använda en teknik som möjliggör användning av ett cirkulärt material. Tekniken kan ändra på ett materials struktur och egenskaper genom torkning och pyrolys. Den gör det möjligt att material kan tillvaratas genom återanvändning av näringsämnen och mull i t.ex. kompost- och jordproduktion. 

 

Syftet med den planerade verksamheten är att genom torkning och pyrolys av organiskt material producera biokol för vidare användning. Mewab planerar för att årligen behandla ca 25 000 ton material genom torkning. Mängden behandlat material motsvarar ca 10 000 ton torkat material. I pyrolysen behandlas maximalt 10 000 ton torkat material årligen vilket ger en produktion av ca 5 000 ton biokol. 

 

Den planerade verksamheten kommer att bidra med mindre utsläpp till luft och vatten samt visst buller. I miljökonsekvensbeskrivningen, som lämnas tillsammans med ansökan om tillstånd, kommer verksamhetens miljöeffekter och planerade åtgärder att beskrivas. 

  

Mewab AB önskar därför allmänheten välkomna till ett öppet möte 16 maj 2023 klockan 18:00 på adress Romstadsvägen 2B, 653 42 Karlstad. Ladda ner samrådsunderlaget nedan.
Anmälan till mötet sker senast 15 maj via kontaktuppgifter nedan. Synpunkter kan lämnas i samband med mötet eller skriftligen, alternativt via telefon senast 26 maj 2023 till:

 

Bobby Markén
Telefon: 0708-46 99 07
Mail: