Sök bidrag för att strukturkalka och anlägga kalkfilterdiken

Genom att anlägga kalkfilterdiken och strukturkalka har man gjort allt för att minimera förlusten av växtnäring till närliggande vattendrag. Lantbrukare är positiva då det leder till ökad skörd. Man kan få LOVA-stöd för åtgärden på upp till 50 procent av kostnaderna. Passa på att söka redan nu, hos vissa länsstyrelsen går ansökningstiden ut 31 januari. 


Dennis Wiström, projektledare hållbar utveckling i Västerviks kommun, arbetar med att hjälpa lantbrukare och markägare med rådgivning och finansiering för att minska transporten av fosfor och kväve ut till sjöarna. Strukturkalkning och att anlägga kalkfilterdiken är viktiga åtgärder för att minska näringsläckaget från åkermarker.
– Det finns ett stort intresse för strukturkalkning hos lantbrukare då effekterna på skörden är positiv samtidigt som de gör en miljöåtgärd. 
 
Dennis söker pengar, så kallat LOVA-stöd för olika avrinningsområden där lerhalten i åkermarkerna är hög. Därefter kontaktar han lantbrukare i området och erbjuder dem stöd för att strukturkalka och anlägga kalkfilterdiken. 
– Lova-stödet täcker ungefär 50 procent av kostnaderna för kalk, spridning och inbrukning i jorden. 


Varför strukturkalka?

Att strukturkalka har stor påverkan, det kan ta bort 40-50 procent av den fosfor som annars skulle läcka ut i vattendragen. Och effekten är varaktig. En dålig markstruktur ger låga och ojämna skördar med förluster av fosfor och lera, medan en bra markstruktur ger högre skörd eftersom grödans rötter kan utvecklas bättre. 
 
För att få bästa effekt av strukturkalken krävs:
• Väl fungerande dränering, vilket är grunden till all växtodling.
• Lera som strukturkalken kan reagera med samt rätt mängd strukturkalk.
• En bra inblandning av strukturkalken i matjorden. 
 
– Områden som visar tecken på dålig markstruktur och har stående ytvatten prioriteras för strukturkalkning och kalkfilterdiken förutsatt att lerhalten är hög. 

När ska man strukturkalka?

Bra väderlek, hög marktemperatur, låg markfuktighet och efter en bra gröda som lämnar en bra struktur är nycklar för att lyckas. Det är viktigt att blanda in strukturkalken väl då så många lerpartiklar som möjligt ska komma i kontakt med strukturkalken. För att få bäst effekt bör du bruka in kalken direkt efter spridningstillfället. Kör minst två gånger i olika körriktningar. 


Att anlägga kalkfilterdiken

Eftersom dräneringen ofta är huvudproblemet måste man i flera fall först anlägga ett kalkfilterdike. En åtgärd som har stor inverkan på fosforförluster. Skillnaden från vanlig dränering är att man brukar in kalk i återfyllnadsmassan. Det ger en stabil struktur ända ner till dräneringsröret. 
– Strukturkalkning har ingen bra verkan om vattnet inte har någonstans att ta vägen. Ofta sker anläggning av kalkfilterdiken i samband med att man stuktrukalkar. Då har man gjort allt för att minimera förlusten av växtnäring. 

Läs mer om och beställ strukturkalk!