Nu ser vi att de ökade priserna på kväve och fosfor består

Att fosfor och kväve har blivit 100 procent dyrare än normalt gör att priserna på handelsgödsel stiger. Även slammet ökar i värde, hur mycket har Per Nilsson gjort en kalkyl på.

I november berättade Per Nilsson om hur stigande priser på växtnäring skapar oro bland lantbrukare. Nu kan vi konstatera att de ökade priserna består. Både kväve och fosfor har blivit 100 procent dyrare.

– Vi vill arbeta långsiktigt med våra kunder. Vi vill inte bara jobba med hållbara produkter, utan även en hållbar prisnivå. Jag tror att vi kommer få räkna med en prisstegring på 50 procent framöver jämfört med tidigare år. Det får en stor betydelse för värdet på våra växtnäringsprodukter.

Värdet på slam ökar med 1 200 kr/ha
För att veta vad värdet på våra produkter är med de högre priserna har Per tagit fram en kalkyl. Där tittar han på tre parametrar: värdet av växtnäringsinnehållet, värdet av ökad skörd samt spridningskostnader.

– Långliggande försök visar en skördeökning på 7 procent om man använder slam istället för handelsgödsel. Det beror på en kombination av ökad mullhalt, att pH-värdet påverkas positivt, mikronäringsämnen samt ökad biologisk aktivitet i marken. 

I exemplet räknar han på en 50 procentig prisökning, en skördeökning på 5 procent samt ökade spridningskostnader i och med att även dieselpriserna har ökat. 

– Beräkningen visar att jämfört med andra växtnäringsprodukter har slam ökat i värde från cirka 4600 kr/ha till 5800 kr /ha, det vill säga en ökning med runt 1200 kr/ha. Ett redan högt värde har stigit ännu mer!

Per har även gjort en beräkning där slammet inte innehåller eller inte tillförs lika mycket fosfor och kväve. Även den visar en tydlig ökning i värde.

– Våra kundansvariga är duktiga på att räkna på värdet av slam och vi gör produktblad där vi räknar ut värdet för alla våra slampartier. Är ni nyfikna på hur det skulle passa er gård med era förutsättningar, ta kontakt med våra kundansvariga och gör en gemensam kalkyl.

I filmen nedan förklarar Per mer ingående hur han har räknat i de olika exemplen!