Biototal inviger en anläggning för NS-vatten i Västerås

Den 12 april inviger Biototal sin senaste satsning, en innovativ produktionsanläggning i Västerås. Projektet handlar om att ta tillvara på kvävevatten från industrin. För att kunna göra detta kvävevatten till en del av vårt cirkulära kretslopp mellan stad och land tillsätter vi ytterligare näringsämnen och skapar vad vi kallar NS-vatten.


NS-vattnet från vår anläggning i Västerås har ett högt innehåll av kväve och svavel. Syftet är att NS-vatten ska ersätta mineralgödsel som idag används i lantbruket, vilket innebär flertalet miljövinster:

  • Att använda NS-vatten istället för industriellt producerad mineralgödsel ger betydande energivinster.
  • Att ta tillvara på NS-vatten inom lantbruket leder till bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser.
  • Tidigare har kvävevattnet från industrin pumpats till det lokala avloppsreningsverket, där mängden kväve i vattnet minskas. Detta är en energikrävande process.
  • Det vatten som tidigare släppts ut i Mälaren från reningsverket innehöll fortfarande kväve. Genom att istället ta tillvara på kvävevattnet och återföra det till lantbruket minskar övergödningen i närliggande vattendrag.

Minst 7kgN/m3

Mängden NS-vatten vi kommer att hantera i vår nya anläggning uppgår till cirka 6000 m3 per år, med ett kväveinnehåll på minst 7 kg/m3 och ett svavelinnehåll på minst 2 kg/m3. Kvävet i vattnet består av de direkt växttillgängliga formerna ammonium- och nitratkväve.

Följer certifieringsregler för biogödsel

När vi sprider kvävevatten på åkermarker kommer vi följa de riktvärden för metaller som finns i regelverket SPCR 120 ”Certifieringsregler för biogödsel”.

Vid frågor om vår nya anläggning eller om NS-vatten, vänligen kontakta Erik Polfjärd Larsson!
Tel: 0703-41 08 19
Mail: