Vinst för miljön och för lantbruket

Varje år hanterar vi 140 000 ton organiska och icke-organiska restprodukter och återför dem till kretsloppet. Istället för att näringsämnena som dessa produkter innehåller ska gå till spillo använder vi dem för att öka bördigheten i åkermarker, med goda resultat för skörden. Det är cirkulär ekonomi på riktigt! 

 
Genom att ta hand om och förädla restprodukter från bland annat reningsverk samt pappers- och skogsindustrin återför vi inte bara näringen till kretsloppet. Vi ser även till att dessa produkter skapar problem någon annanstans. Att vi återför näring istället för att utvinna nytt material är en stor fördel, både för miljön och hela samhället.

Produkterna vi återför gör främst stor nytta inom lantbruket. Bland annat är vi marknadsledande inom förädling av restprodukter från pappersindustrin och störst på hantering av mesakalk, som bland annat har en buffrande effekt på pH-värdet. Studier har visat att kalk kan ge en skördeökning på upp till 20 procent under en femårsperiod efter kalkning.

Förutom att marken måste ha rätt pH-värde för optimal tillväxt finns det flera viktiga faktorer som spelar in. Vi hjälper lantbrukare att ta ett helhetsgrepp om gården genom att bland annat även kika på markens bördighet och halten av metaller. Därefter föreslår vi rätt typ av jordförbättringsprodukter, som passar de aktuella förutsättningarna,