Unik satsning för att ta tillvara på industriers sidodtrömmar

Mewab deltar i en unik satsning för att bättre ta vara på industriers sidoströmmar och byta ut ändliga resurser mot förnybara. Målet är att utveckla ett nytt gödsel som sluter skogens kretslopp och skapar värden för både marknad och miljö. 

– Restflöden som slam och askor kan bli värdefulla komponenter för nya lösningar. Genom att förädla slammet till hydrokol och blanda det med biobränsleaska skapar vi en ny produkt som kan gödsla och alkalisera skogsmark eller användas som näring vid plantskolor, säger Maria Sandberg, universitetslektor i miljö- och energisystem och projektets forskningsledare.

Satsningen kallas Skogliga resurser i cirkulära system och handlar om att utveckla, testa och kommersialisera den nya produkten. Under ledning av Karlstads universitet sker utvecklingen i samverkan med Sveriges Lantbruksuniversitet, Paper Province och Skogsstyrelsen samt företagen Stora Enso, C-Green, Econova och Mewab. 

– Det är ett komplext kretslopp som ska utforskas - från skog till massabruk, konvertering, pelletering, odling på plantskolor och tillbaka till skogen igen. För att finna lösningar är det helt nödvändigt att involvera aktörer med kunskap och kompetens från alla delar, säger Magnus Persson, projektledare på Paper Province.

– Det är spännande att få vara med i detta projekt då fokus i vår koncern Biototal Group alltid har varit att tillvarata resurser från industriella sidoströmmar och återföra dem till kretsloppet. Att göra det via skogen både på plantskola och i uppväxt skog med unika blandningar av kol och aska skapar värde och visar att innovation kan löna sig för oss, skogen och klimatet, säger Per Ljungberg, Vice VD på Biototal Group.