Vi arbetar för ett mer hållbart cirkulärt samhälle mellan stad, land och hav

Biototal arbetar med alla intressanta bi- och restprodukter från samhälle och industri, som istället för att vara ett problem kan utgöra värdefulla och hållbara resurser i ett mer hållbart cirkulärt samhälle mellan stad, land och hav. Att vi arbetar för en långsiktigt hållbar miljö och ekonomi har alla i samhället nytta av.
En av produkterna vi arbetar med är slam, en kontroversiell produkt som väcker starka känslor. Mycket av de negativa känslorna som uppkommer beror på okunskap.


Vår tanke om att återföra det som många anses vara förbrukade resurser till åkermarker, i form av exempelvis slam och biogödsel gör mycket nytta. Fosfor, som finns i slam är en ändlig källa, tar vi inte tillvara på det som finns måste ny fosfor brytas. Både fosfor, kväve, mullämnen och andra viktiga näringsämnen och mineraler krävs för att det ska kunna växa på våra åkermarker. Genom att återföra återvunna produkter slipper våra lantbrukare använda sig av industriellt tillverkade gödselmedel, där näringen till stor del tas från dagbrott eller gruvor. Förutom kväve som tas från luften. De värdefulla mull- och näringsämnena bidrar till ökad skörd och bördighet och därmed också bland annat till en ökad kolinlagring i de odlade växterna.

Kontrollerat och certifierat


Allt material vi återför till lantbruk är noggrant kontrollerat och mycket av det slam och biogödsel vi förmedlar är dessutom certifierat, enligt till exempel Revaq, SPCR 120 och KRAV.  
Det finns många fler intressanta bi- och restprodukter som skulle kunna nyttiggöras som värdefulla resurser inom lantbruk, skog och trädgård. Några exempel på ytterligare produkter är till exempel fosforfilter, vassbäddar, näringsrika spetsprodukter, och bioaska.

Vi arbetar aktivt för en bättre miljö


Vi arbetar på flera fronter för att på bästa sätt ta tillvara på dessa bi- och restprodukter. Vi fokuserar på forskning och utveckling för att hitta nya, framtida hållbara lösningar.
 Vi arbetar även med vattenmiljö och hjälper kommuner och reningsverk att identifiera prioriterade föroreningar och komma tillrätta med dem.
 
Vill du läsa mer rekommenderar vi:
Hushållningssällskapets rapport: Slamspridning på åkermark
Regeringens undersökning gällande
slamspridning på åkermark