Biototal och Mewab står starkare tillsammans!

Biototal och Mewab är två starka och ledande bolag i Sverige inom den gröna sektorn. Båda företagen ser värde i material andra ser som avfall. Förutom att förädla och återföra näringsämnen till lantbruket hittar vi nya användningsområden för materialet, som annars skulle gått till spillo. När Biototal och Mewab gick ihop och förenades i Biototal Group fick vi högre kompetens i koncernen, en bredare geografisk spridning och en utökad produktportfölj att erbjuda bland andra lantbrukare.


Tillsammans är vi starkare och sedan Biototal och Mewab slogs samman är vi en starkare aktör med visionen att vara det självklara valet för Sveriges lantbrukare när det kommer till cirkulära och gröna produkter.

- Nu är det upp till oss i bolagsledningen att sätta detta i verket. Vi måste ta vara på våra duktiga medarbetares kunskap, säger Per Ljungberg, vice VD, Biototal Group.

Bredare produktportfölj att erbjuda lantbrukarna

Sedan sammanslagningen av de båda bolagen har koncernen breddat produktportföljen. Mewab har länge arbetat med kalk, jordproduktion och kompostering medan Biototal arbetar med slam och biogödsel. Tillsammans har vi stora möjligheter att anpassa vårt erbjudande efter lantbrukarens behov med mål att öka bördigheten.

- Båda bolagen har lång erfarenhet av att möta lantbrukarna och tillgodose deras behov utifrån de produkter vi har i respektive bolag. Nu när vi breddat sortimentet kan vi erbjuda dem fler produkter, vilket är väldigt roligt.

Utökat geografiskt område

En annan stor fördel är att vi nu har breddat vår geografiska närvaro. Vi kan tidigt plocka upp signaler, exempelvis om det finns ett behov av kalk i Uppsala där Biototal har sitt kontor. Båda bolagen har fått bredare kontaktytor, vilket har öppnat upp för nya affärsmöjligheter inom koncernen. Nu kan vi enklare fördela våra produkter och har tillgång till flera lagringsplattor.

- I och med att vi nu kan ta del av Mewabs maskinpark kan vi effektivisera våra slamspriningstjänster. Tidigare har vi behövt ta in mycket extern hjälp, säger Josefine Höijer, Utbildningssamordnare.

Tillsammans ansvarar vi för hela sluttäckningsprojekt

Grön Resurs och Deponikonstruktion är två affärsområden som kompletterar varandra bra. Samarbetet dem emellan leder till att vi kan ansvara över hela sluttäckningsprojekt, från uppbyggnad och tätskikt till det avslutande gröna växtskicket. Detta innebär att man som kund endast behöver en samarbetspartner genom hela projektet. Läs mer om hur samarbetet mellan Grön Resurs och Deponikonstruktion.

Cirkulär innovation får nya material att arbeta med

Mewabs kompetens inom industrin är en av Biototalkoncernens starka byggklossar.

- Sammanslagningen har medfört att vi får tillgång till andra material som vi kan arbeta med. Det dyker upp andra tankar och idéer kring produktutvecklingen. De sitter med ett annat kontaktnät så som pappersindustrin. Där finns ett intresse att kunna återföra restflöden från skogen i form av skogsgödsling, berättar Matilda Olstorpe, Affärsområdeschef, Cirkulär innovation.

Hon fortsätter:
- Samarbetet med Mewab har från start fungerat väldigt bra och nu när de är våra medarbetare utvecklas vi tillsammans och blir ännu bättre.