Snart är vi i mål med ansökan om miljötillstånd för vår nya biokolsanläggning

Arbetet med vår nya biokolsanläggning går framåt. För tillfället arbetar miljökonsulterna på Biototal, Susanne Holmström och Bobby Berglund, med att slutföra en ansökan om miljötillstånd för verksamheten. Samtidigt tittar vi på hur vi kan förbättra vårt miljöarbete ännu mer på Sofiedal, där anläggningen kommer att uppföras.  
 

I december kunde vi berätta att Naturvårdsverket, via Klimatklivet, har beviljat Mewab ett stöd på hälften av investeringen för att bygga en biokolsanläggning på Sofiedal. Sedan dess har vi arbetat intensivt för att få igång bygget av denna världsunika anläggning som gör att vi får möjlighet att påverka resursutnyttjandet på en helt annan teknisk nivå.
– Ingen har byggt en liknande anläggning tidigare så det är nytt både för oss och myndigheterna. När anläggningen är igång kommer tiden för mellanlagring att minska avsevärt, berättar Susanne Holmström, senior miljökonsult på vårt systerföretag Biototal. 
 
Under halvåret som gått har Susanne och kollegan Bobby Berglund arbetat intensivt för att färdigställa en ansökan om miljötillstånd. 
– Vi har tagit ett helhetsgrepp och kommer att ansöka om ett samlat tillstånd för hela verksamheten på Sofiedal, berättar Susanne.

Idag är Sofiedal en av Sveriges största anläggningar för öppen strängkompostering. Förutom en anläggning för att producera biokol av fiberslam från pappersmassaindustrin kommer vi även att investera i komposttrummor för att snabba på komposteringsprocessen. En ammoniumstripper planeras även att byggas för att få ut ett kväverikt vatten från våtpyrolys-processen.
– Nu har vi haft flertalet samrådsmöten med myndigheter och verksamheter i närheten för att berätta vad vi ska göra. Målet är att vi ska skicka in en miljöansökan 30 juni. Då kan vi förhoppningsvis få svar till jul. 
 

Undersöker hur vi kan förbättra reningen

Susanne berättar att delar av verksamheten på Sofiedal ligger under Industriutsläppsdirektivet, vilket innebär att mycket högre krav ställs. Vi måste till exempel använda bästa möjliga teknik. I arbetet med tillståndsansökan behandlas bland annat krav som innefattar luft, buller, syn och att vi inte får bygga för högt då anläggningen ligger intill en flygplats.
– Kraven innefattar även att vissa värden inte får överstigas i det renade lakvatten som släpps ut till recipient. 
För två år sedan investerade vi i en ny anläggning för rening. Nu undersöker vi hur vi kan förbättra reningen ännu mer. 
– Överflödigt vatten leds till en damm där det renas genom sedimentation och biologisk rening för att sedan ledas till en infiltrationsbädd.