Fortsatt höga gödselpriser – liksom priserna på spannmål!

Lantbrukets utmaningar med höga priser på gödselmedel fortsätter. Dock har priserna sjunkit från rekordnivåerna och ligger nu på runt 20 kronor per kilo kväve. Intresset för att hitta nya fosforkällor ökar och den höga efterfrågan på slam, biogödsel och ammoniumsulfat består. 

 

För ett drygt år sedan bedömde Per Nilsson, senior rådgivare på Biototal, att de då höga gödselpriserna skulle stiga med 50 procent, till cirka 15 kronor per kilo kväve.
– Nu kan vi se att jag hade fel. Gödselpriserna steg till mycket högre nivåer och som högst låg det på fyra gånger priserna som var innan 2021. Då låg de på runt 10 kronor per kilo kväve. Sen årsskiftet har dock priserna gått ned och ligger ner mot 20 kronor per kilo kväve. 

Hur priserna kommer att förändras i framtiden är svårt att bedöma. Per tror dock inte att vi kommer att se att prisnivån kommer tillbaka till 10 kronor per kilo kväve igen. 
– Jag tror att vi fortsatt kommer få se priser runt 20 kronor snarare än 15 kronor per kilo. 

Lantbrukare har bunkrat gödselmedel

Faktorer som har påverkat att priset nu sjunkit är att gaspriserna har gått ner och ett pristak på naturgas har införts. Efter invasionen av Ukraina köpte många lantbrukare på sig lager med gödsel, vilket bidrog till att priserna då steg. Detta är någonting vi tydligt kunde se, bland annat i och med den rekordstora efterfrågan på ammoniumsulfat. 

– Många gödselfabriker stängde ner under vår och sommar 2022. Jag tror att vi kommer få se en större påverkan på hur lantbrukarna kommer att gödsla detta år. Förmodligen kommer många dra ned på fosfor, vilket torde leda till minskad skörd, i vart fall på sikt. 

Högre priser på spannmål

De höga gödselpriserna har varit kännbara för lantbrukare, men samtidigt har även priserna på spannmål ökat. 

– Förra årets skörd kunde under en period säljas för upp till 4 kronor per kilo, vilket är rekordhögt. Innan var 2 kronor per kilo relativt bra betalt. För 10 år pendlade priserna mellan 0,9 och 1,30 kronor per kilo spannmål. 

Våra produkter är fortfarande eftertraktade

Under de senaste åren har både värdet av och efterfrågan på slam, biogödsel och ammoniumsulfat ökat. I biogödsel och ammuninsulfat är det främst kvävet lantbrukare är intresserade av. 

Förutom kväve är även fosforn, som slammet innehåller eftertraktad. Fosfor är en ändlig resurs som importeras och inte finns att bryta i Sverige. 

– Fler och nya initiativ till att utveckla och återbruka fosforkällor i Sverige har initierats, exempelvis från aska och slagg. Avloppsslam är en reell stor svensk fosforresurs som finns här och nu vilket därför blir alltmer värdefullt. 

 

Här kan du läsa mer om slam, biogödsel och ammoniumsulfat. Varmt välkomna att kontakta oss om du har några frågor!